Doradztwo gospodarcze

Analizy marketingowe. Związane z pozyskaniem wsparcia z dotacji unijnych - jako narzędzie oceny zasadności aplikowania o wsparcie lub element już realizowanego projektu ze wsparciem unijnym. Analiza ta powinna uwzględnić różnorodne czynniki, które kształtują obecne i przyszłe możliwości oraz ograniczenia w poszerzaniu i wzbogacaniu działalności danej firmy.

Biznes Plany. Opracowany na potrzeby pozyskania wsparcia unijnego jak i innych celów takich jak: kredyt pomostowy na pokrycie wkładu własnego inwestycji realizowanej ze wsparciem unijnym, pozyskanie pożyczki z dotacją do oprocentowania, powołanie nowego podmiotu w ramach coraz bardziej popularnych inqbatorów przedsiębiorczości.

Studia Wykonalności. Jest elementem wniosków aplikacyjnych. Opracowywany jest zgodnie z wytycznymi do danego działania. Składa się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej oraz strategicznej.

Analizy Środowiskowe. Są elementem niezbędnym do wykonania części inwestycji, które zgodnie z przepisami prawa mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Opracowywane są zgodnie z wytycznymi do danego działania. Obejmują w szczególności ocenę zanieczyszczenia powietrza i wód, ochrony przed hałasem, celowości stosowania urządzeń ochrony środowiska i tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania.

Szkolenia i usługi eksperckie. Oferujemy szkolenia z zakresu: źródeł pozyskania funduszy unijnych, rozliczenia projektów, komercjalizacji wiedzy. Szkolenia dopasowane są do potrzeb odbiorcy i realizowane przez praktyków z danej branży, z dużym doświadczeniem szkoleniowym.