NABÓR WNIOSKÓW: PO IR 2.3.2 BONY NA INNOWACJE MŚP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

1. CEL DZIAŁANIA
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Poddziałanie 2.3.2 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizuje priorytet inwestycyjny 1b (II oś PO IR). Głównym celem, który realizuje Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I cel szczegółowy 2.).
Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP wskazuje, iż istnieje potrzeba stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jako cel główny wskazuje pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców z sektora MŚP.

WYKONAWCĄ USŁUGI MOŻĘ BYĆ:
Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1)    projekt wzorniczy - opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu;
2)    innowacja nietechnologiczna - innowacja organizacyjna i/lub marketingowa.
Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach
z otoczeniem.
Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.

PRZEDMIOT WSPARCIA:
W ramach Poddziałania udzielane będzie wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:
1.usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
2.usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy  usłudze, o której mowa w pkt 1;
3.materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1.
 
2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW
Ogłoszenie konkursu – 31 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków – 31 sierpnia 2015 r,
zakończenie naboru wniosków – 30 grudnia 2015 r.
 
3. DLA KOGO
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, realizujące projekt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
•Wydatki kwalifikowane to: zakup usługi, materiały niezbędne do wyświadczenia usługi, zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze związanej z opracowaniem.
•Wydatki „uzasadnione” – to potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowane w projekcie.
•Wydatki „racjonalne” – ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności.
•Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.
 
5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
-Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 60.000 zł:
a) 48 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
b) 42 000 zł dla średnich przedsiębiorstw
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 400.000 zł:
a) 320 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
b) 280 000 zł dla średnich przedsiębiorstw
Intensywność wsparcia:
a) 80% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
b) 70% w przypadku średnich przedsiębiorców
 
6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: cała Polska
Alokacja: 46,1 mln PLN
Źródło: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www: www.verum.net.