NABÓR WNIOSKÓW: PO IR 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów
związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

1. CEL DZIAŁANIA
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.


Poddziałanie 2.3.4 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR.  Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej realizuje priorytet inwestycyjny 1b w ramach II osi priorytetowej PO IR. Celem szczegółowym (cel szczegółowy 2.), który realizuje Poddziałanie 2.3.4 jest zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej jako cel główny wskazuje wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.
Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
•Kontynuacja wspierania MSP w zakresie uzyskiwania i realizacji ochrony własności przemysłowej wdrażanego w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG;
•Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP;
•Przedmiot ochrony: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy;
•Przedmiot ochrony nie musi być efektem przeprowadzonych prac badawczych;
•Brak możliwości ubiegania się o wsparcie na zastrzeżenie znaku towarowego.
NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:
1) działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe;
2) działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:

a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;
b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.
 
2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW
•Ogłoszenie konkursu 21 września 2015 r.,
•rozpoczęcie naboru wniosków 22 października 2015 r.,
•zakończenie naboru wniosków 28 marca 2016 roku.
 
3. DLA KOGO
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
 
4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
•przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
•zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem;
•prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;
•pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP;
•pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
•pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
•pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.
 
5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
•Minimalna wartość projektu – 10 000 PLN
•Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN
•Wsparcie do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu)
 
6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: cała Polska
Alokacja: 34,2 mln PLN

Źródło: - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-234-ochrona-wlasnosci-przemyslowej/

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www: www.verum.net.pl