NABÓR WNIOSKÓW: PO PW 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA Działanie 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ
Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych
(przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu
w celu wprowadzenia innowacji produktowej)


1. CEL DZIAŁANIA
Celem instrumentu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.


Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.

TYPY PROJEKTÓW:
W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:
Etap I - w ramach etapu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu zarządzania wzornictwem w przedsiębiorstwie. Następnie zewnętrzni audytorzy dokonają indywidualnej diagnozy firmy i wspólnie z nią dokonają zdefiniowania problemu wzorniczego. Audyt obejmować będzie m.in.:
•szczegółową analizę beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
•analizę potrzeb, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wnioskodawcy w zakresie zarządzania wzornictwem,
•audyt istniejących i funkcjonujących w firmie procesów rozwoju nowego produktu,
•audyt oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.
Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza. W strategii sformułowany zostanie zakres działań koniecznych dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania oraz dostosowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmie, związanych ze stosowaniem wzornictwa.

Etap II - wsparcie na wdrożenie w firmie strategii zarządzania wzornictwem (opracowanej w ramach I etapu), tj. przeprowadzenie procesu projektowania wzorniczego, którego końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu obejmie usługi doradcze niezbędne do wdrożenia strategii wzorniczej. W przypadku projektów, których efektem będzie wdrożenie innowacyjnych produktów bądź usług wsparcie będzie mogło być udzielone również na zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z działaniami związanymi z wprowadzeniem tych produktów i usług na rynek oraz wskazanymi w strategii wzorniczej opracowanej w ramach etapu I.

KIERUNKOWE ZASADY WYBORU PROJEKTÓW. W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:
•wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla 2 województw z Polski Wschodniej,
•przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.
 
2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW
Nabór wniosków I Etapu od 20 października 2015 r. - 30 grudnia 2015r., w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00

3. DLA KOGO
MŚP
 
4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
Etap I - audyt wzorniczy w firmie. Audyt obejmować będzie m.in.:
•analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
•analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
•analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.
Na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
 
Etap II - wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:
•usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,
•zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).
 
5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
•Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: Etap I – 85%, Etap II – 70%;
•Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję): Etap I – 85%, Etap II – 70%;
•Przewiduje się możliwość udzielenia dofinansowania w formie zaliczki, a jej zakres zostanie określony w umowie o dofinansowanie z beneficjentem.
•Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie dotyczy. Nie przewiduje się finansowania dużych projektów w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Ogólnego.
•Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN): Etap I – 50 tys. PLN, Etapu II – 3 mln PLN
 
6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: Polska Wschodnia
Budżet programu: 144 191 091 EURO
Źródło: SZOOP_POPW, http://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-4-wzor-na-konkurencje/dzialanie-1-4-wzor-na-konkurencje

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  | www: www.verum.net.pl