NABÓR WNIOSKÓW: RPO PODKARPACKIE 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Działanie: Oś Priorytetowa 1, działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

1. CEL DZIAŁANIA
Wsparcie obejmowało będzie rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Pomoc nie będzie udzielana na inwestycje prowadzące wyłącznie do odtworzenia lub zwiększenia zdolności produkcyjnych.


Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na tzw. inwestycję początkową (inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związana z dywersyfikacją produkcji zakładu na produkty dotąd niewytwarzane przez ten zakład lub zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego).
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:

Kryteria jakościowe (punktowe) dla typu 1. Rozwój MŚP:
•projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę –15 pkt,
•innowacyjność nowej usługi lub nowego produktu powstałego w wyniku projektu -rynekregionalny -5 pkt,rynekkrajowy -10 pkt,rynekeuropejski -15 pkt,
•zgodność przedmiotu projektu z zakresem inteligentnych specjalizacji –15 pkt,
•udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej – udokumentowanawspółpracaprzez min. 2 lata-15 pkt,udokumentowana współpraca min. 12 miesięcy -10 pkt,
•przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu Mikroprzedsiębiorca: wzrost o 1 pełny etat -5 pkt, o 2 etaty –7 pkt, o 3 i więcej etatów -10pkt, Mały przedsiębiorca: wzrost o 2 pełne etaty -5 pkt, o 3 etaty –7 pkt, o 4 i więcej etatów -10pkt,Średni przedsiębiorca: wzrost o 3 pełne etaty -5 pkt,o 4 etaty -7 pkt, o 5 i więcej etatów -10pkt,
•realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej -na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej -5 pkt, na obszarze od 60 do 100 podmiotów -10 pkt, na obszarze poniżej 60 podmiotów -15 pkt,
•lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa –10 pkt,
•wkład własny wyższy od wymaganego -za każde 1 %obniżenie wartości dofinansowania, skutkujące kwotowym podwyższeniem wkładu własnego, przyznawany będzie 1 pkt. Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć 5 pkt.

Kryteria jakościowe dla typu 2. TIK –w opracowaniu.
 
2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW
IV Kwartał 2015 roku.

3. DLA KOGO
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Zgodnie z kryteriami dopuszczającymi uprawnione do uzyskania dofinansowania w ramach:
•Typu 1. Rozwój MŚP są firmy prowadzące działalność minimum przez 12 miesięcy;
•Typu 2. TIK są nowo powstałe mikro-i małe przedsiębiorstwa, funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.
 
4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
Kwalifikowalne są wydatki mające charakter inwestycyjny.
W ramach typu 1. poniesione na:
•Roboty budowlane wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu i są realizowane na podstawie zawartej umowy na roboty budowlane;
•Nabycie środków transportu z grupy KŚT nr 743 i 76.
W ramach typu 1. oraz 2.:
•Nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zg0dnie z zasadami rachunkowości;
•Nabycie wartości niematerialnych i prawnych m. in. W formie patentów, licencji oraz praw autorskich, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
Będą wykorzystywane wyłącz nie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,
Będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
Będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
Będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy także przez okres trwałości projektu.
 
5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
Typ 1. Rozwój MŚP
Zgodnie z tzw. Mapą pomocy regionalnej dofinansowanie:
mikro-oraz małe przedsiębiorstwa – do 70% wydatków kwalifikowalnych,
średnie przedsiębiorstwa – do 60% wydatków kwalifikowalnych.
W przypadku korzystania ze wsparcia na podstawie rozporządzenia o pomocy de minimis – do 70% wydatków kwalifikowalnych.
Typ 2.TIK
Wsparcie na podstawie rozporządzenia o pomocy de minimis – do 80% wydatków kwalifikowalnych.

Według Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla projektów w ramach typu 1.:
1) dla projektów, w których przewiduje się wyłącznie wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:
•minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 zł,
•maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 4 000 000 zł,
2) dla projektów, w ramach których wdraża się rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPOWP 2014 – 2020:
•minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu : 100 000zł,
•maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000zł.
Dla projektów w ramach typu 2.:
•minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 zł,
•maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000 zł.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej lub podwyższeniu maksymalnej wartości projektu.
 
6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:  województwo podkarpackie
Alokacja przeznaczona na konkurs: ok. 280 000 000 zł.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: +48 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www: www.verum.net.pl