NABÓR WNIOSKÓW: VOUCHER NA INNOWACJE DLA LUBUSKICH FIRM

1. CEL DZIAŁANIA
Program Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Voucher na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, którego głównym celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą B+R, poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii i innowacji do tych przedsiębiorstw, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji i przedsiębiorczości.

W ramach Projektu przedsiębiorstwo może otrzymać Voucher na innowacje w wysokości poniżej 100 000,00 zł, na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowalnych Usługi. Koszt usługi powyżej kwoty dofinansowania oraz podatek VAT pokrywa przedsiębiorstwo ze środków własnych.

Projekt realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet II ”Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.4 „Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw”.
 
2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW
Nabór wniosków o voucher rozpocznie się 21 kwietnia br. o godz. 9.00 i trwać będzie do 5 maja br. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do Biura Projektu;

Ocena formalna i merytoryczna zakończy się do 26.05.2015 r. (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec zmianie)
 
3. DLA KOGO
Przedsiębiorstwa MŚP
 
4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
1. Do objęcia wsparciem kwalifikować się będą wydatki związane z zakupem Usługi badawczo-rozwojowej i/lub wdrożeniowej realizowanej w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, która realizowana będzie przez Wykonawcę na rzecz Beneficjenta, w szczególności dotyczące:
a) zakupu usług związanych z realizacją projektu badawczego,
b) przygotowania niezbędnych ekspertyz, badań poprzedzających badania właściwe, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),
c) zakupu wyników prac B+R,
d) wdrożenia wyników prac B+R,
e) nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu w postaci patentów, licencji, wzorów użytkowych, przemysłowych, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
f) wytworzenia prototypu i/lub linii pilotażowych,
g) zakupu usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji badań, w tym pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty partnera z sektora nauki do realizacji projektu badawczego (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),
h) wydatków związanych z kosztami materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania projektu badawczego,
i) nabycia usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej (badania patentowe, dokumentacja).
2. Usługa nie może obejmować rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Usługa ta nie może również stanowić usługi typowej, powszechnie dostępnej na rynku. Usługa badawczo-rozwojowa i/lub wdrożeniowa powinna być ukierunkowana na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych.
3. Wykazane we wniosku o udzielenie wsparcia wydatki muszą być uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu przedstawionych prac badawczo-rozwojowych i/lub wdrożeniowych.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW.
Kryteria merytoryczne obligatoryjne:
1) Usługa wpisuje się w Cele działania 2.4 LRPO.
2) Usługa polega na opracowaniu nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.
3) Realizacja Usługi nie obejmuje rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Usługa ta nie stanowi usługi typowej, powszechnie dostępnej na rynku. Usługa jest ukierunkowana na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych.
4) Usługa wynika z rzeczywistych potrzeb Wnioskodawcy. Realizacja Usługi jest uzasadniona.
5) Wykonawca Usługi posiada odpowiedni potencjał merytoryczny i techniczny oraz doświadczenie badawcze i/lub wdrożeniowe do realizacji Usługi.
6) Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny, organizacyjny, finansowy i prawny do wykorzystania efektów Usługi.
7) Zaproponowany sposób realizacji Usługi gwarantuje jej wykonalność i osiągnięcie deklarowanych efektów w zadeklarowanym przedziale czasowym.
8) Wydatki są uzasadnione, racjonalne, nie są zawyżone, są prawidłowo oszacowane i adekwatne do zakresu Usługi.
9) Wydatki są spójne z celem Usługi i zakładanymi do osiągnięcia wskaźnikami.
10) Wnioskodawca określił innowacyjność Usługi co najmniej na poziomie regionalnym.

Kryteria merytoryczne fakultatywne:
1) Usługa zapewni do końca 2015 roku zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego zapewniającego ochronę prawną w kraju
    Waga: 3          Maksymalna liczba punktów: 15
2) Usługa zapewni do końca 2015 roku zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego zapewniającego ochronę prawną za granicą
    Waga: 3          Maksymalna liczba punktów: 15
3) Wyniki Usługi będą wdrożone w przedsiębiorstwie do końca 2015 roku
    Waga: 3          Maksymalna liczba punktów: 15
4) Poziom innowacyjności produktów Usługi
    Waga: 3          Maksymalna liczba punktów: 15
5) Szansa na rynkowe zastosowanie/komercjalizację wyników Usługi
    Waga: 2          Maksymalna liczba punktów: 10
6) Racjonalność budżetu, charakterystyka wykonywanych prac
    Waga: 2          Maksymalna liczba punktów: 10
7) Cel usługi wpisuje się w lubuskie inteligentne specjalizacje
    Waga: 2          Maksymalna liczba punktów: 10
8) Dotychczasowa współpraca Wnioskodawcy z ośrodkami B+R i IOB
    Waga: 2          Maksymalna liczba punktów: 10
 
5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
W ramach Projektu przedsiębiorstwo może otrzymać Voucher na innowacje w wysokości poniżej 100 000,00 zł, na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowalnych Usługi. Koszt usługi powyżej kwoty dofinansowania oraz podatek VAT pokrywa przedsiębiorstwo ze środków własnych.
 
6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo lubuskie

Alokacja przeznaczona na konkurs: 3 610 000,00 PLN

Źródło: http://www.opzl.pl/dzialalnosc/projekty/26,voucher_na_innowacje

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www: www.verum.net.pl