Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw z wielkopolski.

Dostępne jest 200 tys złotych dla mikro firm z wielkopolski działających do dwóch lat. 

 


1. KIEDY?
Wnioski należy złożyc od 05 czerwca do 7 lipca 2014 roku. Data rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2014.

2. ISTOTA DZIAŁANIA:
Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności) polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy co zaowocuje wzmocnieniem ich potencjału i wzrostem ich konkurencyjności poprzez:
- utworzenie nowego przedsiębiorstwa
- rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa
- dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów
- zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

W ramach działania można realizować: projekty inwestycyjne:
- inwestycja w środki trwałe
- inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej)

3. NA CO?
Nabycie środków trwałych
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (inwestycja w transfer technologii, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej)
Zakup samochodów specjalnych
Zakup usług doradczych

4. DLA KOGO?
Mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność do dwóch lat i/lub mają siedzibę na terytorium Wielkopolski, oraz będą realizować projekt na terenie Województwa Wielkopolskiego. Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty spełniają następujące warunki: – zatrudniają mniej niż 10 pracowników, – ich roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, oraz które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

5. JAKA DOTACJA?
Maksymalny poziom dofinansowania (%):
projekty inwestycyjne: projekty nie dotyczące działalności transportowej: 60% oraz projekty dotyczące działalności transportowej: 40 %
Maksymalna/minimalna kwota dofinansowania:
projekty inwestycyjne: minimalna kwota wsparcia: 9 000 PLN, maksymalna kwota wsparcia: 200 000 PLN.